Tasainen vs. Hierarkkinen organisaatiorakenne

Organisaatiorakenne on menetelmä, jota organisaatio käyttää viestinnän, toimintalinjojen, auktoriteetin ja vastuiden rajaamiseen. Se määrittää johtajuuden levittämisen laajuuden ja luonteen koko organisaatiossa sekä menetelmän, jolla informaatio virtaa. Organisaatiot mukauttavat yleensä joko tasaisen tai hierarkkisen rakenteen.

Tasainen organisaatiorakenne

Tasaisella organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiorakennetta, jossa johto- ja henkilöstötason työntekijöiden välillä on vain vähän tai ei lainkaan johtotasoa. Tasainen organisaatio valvoo työntekijöitä vähemmän ja edistää samalla heidän lisääntynyttä osallistumistaan ​​päätöksentekoon.

Tasaisen rakenteen edut

 • Se nostaa työntekijöiden vastuullisuutta organisaatiossa.

 • Se poistaa ylimääräiset johtokerrokset ja parantaa työntekijöiden välistä koordinaatiota ja nopeutta.

 • Vähemmän johtotasoja kannustaa työntekijöiden päätöksentekoprosessia helpommaksi.

 • Keskijohdon palkkojen poistaminen vähentää organisaation budjettikustannuksia.

Tasaisen rakenteen haitat

 • Työntekijöiltä puuttuu usein tietty pomo, josta raportoida, mikä aiheuttaa sekaannusta ja mahdollisia valtataisteluja johdon keskuudessa.

 • Litteät organisaatiot tuottavat yleensä paljon yleislääkäreitä, mutta eivät asiantuntijoita. Työntekijöiden erityinen työtehtävä ei välttämättä ole selvä.

 • Tasainen rakenne voi rajoittaa organisaation kasvua pitkällä aikavälillä; johto voi päättää uusia mahdollisuuksia vastaan ​​pyrkiessään ylläpitämään rakennetta.

 • Suuremmat organisaatiot kamppailevat tasaisen rakenteen mukauttamiseksi, ellei yritys jaa pienempiin, hallittavampiin yksiköihin.

Hierarkkinen organisaatiorakenne

Hierarkkinen organisaatio noudattaa pyramidin asettelua. Jokainen organisaation työntekijä, lukuun ottamatta yhtä, yleensä toimitusjohtaja, on jonkun muun alainen organisaatiossa. Asettelu koostuu useista kokonaisuuksista, jotka laskeutuvat pyramidin alaosassa istuvalle henkilöstötason työntekijöille.

Hierarkkisen rakenteen edut

 • Työntekijät tunnustavat määritellyt johtajuustasot organisaatiossa; auktoriteetti ja vastuun taso ovat ilmeisiä.

 • Ylennysmahdollisuudet motivoivat työntekijöitä menestymään hyvin.

 • Hierarkkiset rakenteet edistävät työntekijöiden kehittymistä asiantuntijoina. Työntekijät voivat kaventaa painopistealuettaan ja tulla asiantuntijoiksi tiettyihin toimintoihin.

 • Työntekijät tulevat uskollisiksi osastoilleen ja odottavat alueensa etua.

Hierarkkisen rakenteen haitat

 • Viestintä eri osastojen välillä on yleensä vähemmän tehokasta kuin tasaisissa organisaatioissa.

 • Osastojen välinen kilpailu voi syttyä, kun jokainen osasto tekee päätöksiä, jotka hyödyttävät sen omia etuja eikä koko organisaatiota.

 • Lisääntynyt byrokratia haittaa usein organisaation nopeutta muuttua. Lisäaikaa saatetaan tarvita vastaamiseen asiakkaille.

 • Palkat useille johtotasoille lisäävät organisaation kustannuksia.